Ішкі аудит қызметі

Қызмет Қоғамның Жалғыз акционерін, Директорлар кеңесін қоспағанда, үшінші тұлғалардың ықпалынан тәуелсіз және Қоғамның Директорлар кеңесіне тікелей бағынатын және есеп беретін Қоғамда ішкі аудитті ұйымдастыруды және жүзеге асыруды қамтамасыз ететін Қоғамның бақылау органы болып табылады. Қызметке жетекшілік етуді аудит жөніндегі Комитет (бар болса) жүзеге асырады. Өз функцияларын орындау процесінде объективтілік және бейтараптық қағидаттарын сақтау мақсатында Қызмет жұмыскерлері кейіннен ішкі аудитке және аудитке жататын кезең ішінде өздері жүзеге асыратын қызметтің немесе функциялардың аудитімен айналысуы мүмкін қандай да бір қызмет түрлеріне тартылмауы тиіс. Қызмет мамандарына Қызмет мәртебесіне, Қоғам Жарғысына және Ішкі аудит туралы Ережеге сәйкес қолданылуы мүмкін емес құжаттарды қоспағанда, Қоғамның ішкі құжаттарының және Қоғамның Жалғыз акционерінің оның еншілес ұйымдарына қатысты ішкі құжаттарының ережелері қолданылады. Қызметтің жұмысын бағалауды аудит жөніндегі комитеттің (бар болса) ұсынымдарын ескере отырып, Қоғамның Жалғыз акционері және/немесе сыртқы аудитор жүргізеді.

 

RU KK  EN