Апелляция

1. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР

Қорытынды емтихандардың апелляциясын өткізу туралы осы ереже Кредиттік оқыту технологиясы бойынша оқу процесін ұйымдастыру қағидаларына (ҚР Білім және ғылым министрінің 2011 жылғы 20 сәуірдегі № 152 бұйрығы); аралық және қорытынды аттестаттаудың (ҚР Білім және ғылым министрінің 2008 жылғы 18 наурыздағы № 125 бұйрығы, 2011 жылғы 25 сәуірдегі өзгерістері мен толықтыруларымен) сәйкес аралық аттестаттау емтихандарын тапсыру қорытындылары бойынша апелляция өткізу рәсімін ұйымдастыру мақсатында әзірленді.

1.1.   "Атырау Мұнай және газ университеті" КеАҚ-да (бұдан әрі-Университет) білім алып жатқан Студент қорытынды бақылау нәтижесімен келіспей, емтихан өткізілгеннен кейін келесі жұмыс күнінен кешіктірмей апелляция береді.

1.2.   Емтихан сессиясы кезеңінде университет ректорының бұйрығымен академиялық мәселелер жөніндегі проректордың төрағалық етуімен келесі құрамда апелляциялық комиссия құрылады: оқу-әдістемелік жұмыс басқармасының бастығы, офис-тіркеуші бастығы, ақпараттық технологиялар және білімді бақылау басқармасының бастығы және факультет декандары және оқу-әдістемелік жұмыс басқармасының хатшысы.

Апелляциялық комиссияның төрағасы: академиялық мәселелер және халықаралық қатынастар жөніндегі проректор.

Төрағаның орынбасары: оқу-әдістемелік жұмыс басқармасының (бұдан әрі - ОӘБ) бастығы.

Аппеляциялық комиссияның мүшелері: Ақпараттық технологиялар және білімді бақылау басқармасының (бұдан әрі - АТжБББ) бастығы, офис - тіркеуші (бұдан әрі - ОК) бастығы, факультет декандары. Қажет болған жағдайда кафедра меңгерушілері мен тест тапсырмаларын құрастырушылар апелляциялық комиссияның жұмысына тартылады.

1.3.   Апелляция комиссиясы студенттерден өтінішті қабылдайды және қарайды, студенттің тест тапсырмаларының мазмұны бойынша балл қосу туралы ұсыныс енгізеді және студентті апелляцияның қорытындылары туралы хабардар етеді.

1.4.   Апелляциялық комиссия өз жұмысында АтМГУ-де оқытудың кредиттік технологиясы бойынша оқу процесін ұйымдастыру туралы қағиданы, АтМГУ-де білім алушылардың үлгеріміне ағымдағы бақылауды және аралық аттестаттауды жүргізу қағидаларын, АтМГУ-де білім алушылардың қорытынды емтихандарын өткізу үшін тестілеу технологиясы туралы қағиданы, осы Нұсқаулықты басшылыққа алады.

1.5.   Апелляция рәсімі келесі кезеңдерді қамтиды:

 • апелляцияның пәні мен құрамын көрсете отырып, білім алушылардан өтініштер қабылдау (тест тапсырмаларының мазмұны бойынша, техникалық себептер бойынша және т. б.);
 • АТжБББ-дағы апелляциялық комиссия үшін қажетті растайтын құжаттарды басып шығару;
 • апелляциялық комиссияның отырысы;
 • апелляция бойынша шешім қабылдау;
 • апелляциялық комиссияның хаттамасын басып шығару.

1.6.   Апелляциялық комиссия жұмыс істеу кезінде мынадай құжаттарды пайдаланады:

 • бекітілген нысанға (2-қосымша) сәйкес студенттің өз қолымен жазылған апелляцияға өтініші;
 • студенттің жауаптары мен сұрақтарын талдаудың анкеталық картасы;
 • қажет болған жағдайда осы пән бойынша емтихан ведомосы;
 • тест тапсырмаларының мазмұны бойынша кафедра қорытындысы (қажет болған жағдайда).

 

2. Апелляцияны өткізу тәртібі

 

2.1.   Тестілеу нәтижелерімен келіспеген білім алушылар емтихан өткізілгеннен кейін келесі күні сағат 18:00-ден кешіктірмей апелляциялық комиссия төрағасының атына өз қолымен жазылған апелляцияға өтініш береді. Өтінішті факультет деканының және АТжБББ бастығының растайтын визалары болған кезде апелляциялық комиссияның хатшысы қабылдайды.

2.2.   Өтінішті апелляциялық комиссия үш жұмыс күні ішінде қарайды.

2.3.   Өтініште білім алушының емтихан нәтижесімен келіспеу себептері көрсетіле отырып, апелляция пәні нақты тұжырымдалуы тиіс.

2.4.   Тест тапсырмаларының мазмұнына қатысты келіспеушіліктер болған жағдайда білім алушы апелляцияның себебі болып табылатын сұрақты және/немесе жауапты нақты көрсетуі тиіс.

2.5.   Тест тапсырмасының мазмұны бойынша апелляция мынадай жағдайларда қаралады:

 • дұрыс емес тест тапсырмасы (нақты сұрақты және/немесе жауаптарды көрсете отырып);
 • дұрыс жауабы жоқ;
 • тапсырмада бірнеше дұрыс жауаптар бар.

Бұл жағдайда апелляциялық комиссия өтінішті қарау үшін тест тапсырмаларын құрастырушыларды және тиісті кафедралардың меңгерушілерін тартуға құқылы. Кафедралардың қорытындысы жазбаша түрде апелляциялық комиссия төрағасының атына беріледі.

2.6.   Техникалық себептер бойынша келіспеушіліктер болған кезде білім алушы техникалық сәйкессіздіктердің нақты себебін нақты көрсетуі, тестілеу жүргізілген аудиторияны немесе дербес компьютердің нөмірін көрсетуі және емтихан өткізілген сәтте аудитория бойынша кезекшінің немесе емтихан өткізілген компьютерлік сынып операторының растауын алуы тиіс.

2.7.   Техникалық себептер бойынша апелляция мынадай жағдайларда қаралады:

 • компьютерлік техниканың немесе бағдарламалық ортаның дұрыс жұмыс істемеуі;
 • тест тапсырмаларында фрагменттің немесе мәтіннің болмауы;
 • пішіндегі шеңбер нақты боялмаған;
 • энергиямен қамтамасыз етудегі үзіліс және басқа да форс-мажорлық жағдайлар.

2.8.   Апелляция нысанасының нақты тұжырымдары болмаған, апелляцияға өтініш берудің уақытша шеңберлерін сақтамаған, өтініш беру нысанын сақтамаған жағдайда апелляциялық комиссия осы өтінішті қараудан алып тастайды.

2.9.   Апелляциялық комиссияның шешімі өтініште көрсетілген апелляция тақырыбы бойынша, яғни студент апелляцияға берген тапсырма бойынша ғана қабылданады. Білім алушының апелляцияға шығармаған тапсырмалары бойынша шешімдер қабылданбайды.

2.10. Апелляция рәсімдері барысында апелляциялық комиссияның апелляцияның мәні мен құрамын өзгертуге құқығы жоқ.

2.11. Апелляциялық комиссияның шешімі төраға мен апелляциялық комиссияның барлық мүшелері қол қойған, ректордың бұйрығымен бекітілген отырыс хаттамасымен ресімделеді.

2.12. Апелляциялық комиссияның хаттамалары АТжБББ-да жасалады және сақталады. Апелляциялық комиссия отырысы хаттамасынан үзінді көшірме міндетті түрде офис-тіркеушіге, талап ету бойынша барлық басқа мүдделі тараптарға ұсынылады.

2.13. Офис-тіркеуші апелляциялық комиссия шешімінің негізінде білім алушыға жеке емтихан ведомосын жасайды, ол негізгі емтихан ведомосына апелляциялық комиссия отырысының хаттамасынан үзінді көшірмемен бірге қоса беріледі.

2.14. Апелляциялық комиссияның шешімін тіркеуді офис-тіркеуші мамандары университеттің білім беру порталының білім алушылардың оқу тарихы базасында жүргізеді.


1 қосымша

 

Апелляциялық комиссия төрағасына,

«________ » факультет _ курс студентінен

күндізгі оқу/кешкі/сырттай оқу,

«____________________» мамандығы,

_____ тобы, қазақ / орыс бөлімі,

Тегі Аты Әкесінің аты (толық),

байланыс телефоны ___________________.

 

 

 

ӨТІНІШ

Сізден "_______________" пәні бойынша емтихан нәтижелерін қайта қарауды сұраймын, мен тапсырған (емтихан тапсыру күні көрсетіледі) № _ _ _ _ _ аудиторияда (егер компьютерлік тестілеу №ПК көрсетілсе):

(бұдан әрі өтініште "АтМГУ" - ға апелляция өткізу туралы нұсқаулыққа сәйкес апелляция мәні баяндалады).

 

Қолы, Күні.

 

 

Қажетті визалар:

 1. Факультет деканы
 2. АТжБББ бастығы
RU KK  EN