Студенттерді тестілеу ережелері мен технологиясы

1. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР

Атырау Мұнай және газ университетінде білім алушылардың қорытынды емтихандарын өткізу үшін тестілеу технологиясы туралы осы ереже (бұдан әрі Ереже) Атырау мұнай және газ университетінде компьютерлік және бланктік тестілеуді дайындау және өткізу рәсімін регламенттеу мақсатында және Қазақстан Республикасының "Білім туралы" Заңы (2007 жылғы 27 шілдедегі, өзгерістер мен толықтырулар енгізілген); кредиттік оқыту технологиясы бойынша оқу процесін ұйымдастыру қағидалары (Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2011 жылғы 20 сәуірдегі № 152); Үлгерімді ағымдағы бақылауды, аралық және қорытынды аттестаттауды жүргізудің үлгілік қағидалары (ҚР Білім және ғылым министрінің 2008 жылғы 18 наурыздағы № 125 бұйрығы, өзгерістерімен және толықтыруларымен); жоғары білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандарты, жоғары оқу орнынан кейінгі білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандарты (ҚР Үкіметінің 13.05.2016 ж., № 292 қаулысы); жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымдары қызметінің үлгілік қағидалары (ҚР Үкіметінің 17.05.2013 ж., № 499).

Компьютерлік және бланктік тестілеуді ұйымдастыру және өткізу тәртібі туралы ереже сессияаралық кезеңдегі студенттердің өзіндік жұмысын бақылау нысаны ретінде міндетті компьютерлік тестілеу мен бланктік тестілеуді өткізуге көшуді көздейтін мынадай құжаттардың (кеңес шешімі, бұйрық) негізінде әзірленді.

Тестілеу пәнді (емтиханды) зерделеуді қорытынды бақылау кезеңі болып табылады, ол бүкіл зерделенген бағдарлама бойынша білімді тексеруге, сондай-ақ жалпы гуманитарлық және әлеуметтік-экономикалық, жалпы математикалық және жаратылыстану-ғылыми пәндер, жалпы кәсіптік және арнайы пәндер циклдері бойынша білімді іріктеп тексеруді жүзеге асыруға мүмкіндік береді.

Тестілеу 1-3 (4) курстарда жылына кемінде 6 рет өткізіледі. Тестілеудің (емтихандардың) нақты мерзімдері ректордың бұйрығымен бекітіледі.

Студенттерді тестілеу кестесін Ақпараттық технологиялар және білімді бақылау басқармасы (бұдан әрі мәтін бойынша) академиялық күнтізбе және деканаттардың (кафедралардың) өтінімдері негізінде оқу сабақтарының кестесіне сәйкес жасайды және факультет декандарымен келісіледі.

Пәннің жалпы принциптік ережелері туралы білімді анықтауға бағытталған тест тапсырмаларының мазмұны пәнді оқытудың түпкі мақсаттарына сәйкес келуі керек. Ақыл-ой дағдыларын анықтауға арналған тапсырмалар емтихан тестінің тапсырмаларының жартысынан кем болмауы керек. Шағын, жеке және анықтамалық ақпаратты білуге арналған тапсырмаларға жол берілмейді.

Емтихан тесті сараптамадан өтуі керек - оның жарамдылығы, сенімділігі факультеттердің оқу-әдістемелік кеңестері аясында жұмыс істейтін аттестаттау комиссиялары отырыстарының хаттамаларынан үзінділермен, АтМГУ әдістемелік бөлімінің сараптау комиссиясының қорытындысымен расталуы керек.

 

2. ОСЫ ЕРЕЖЕДЕ ПАЙДАЛАНЫЛАТЫН АНЫҚТАМАЛАР

Осы Ережеде тиісті анықтамалары бар мынадай терминдер қолданылады:

Аудитория бойынша кезекші (бұдан әрі – кезекші)  – ЖОО-ның кешенді тестілеуді өткізу уақытында берілген аудиторияда тестілеуді ұйымдастыру және өткізу тәртібіне жауапты қызметкері. Пән маманы кезекші бола алмайды;

Дұрыс жауаптар коды  – тесттің барлық тапсырмаларына дұрыс жауаптар нұсқағыштарының жиынтығы;

Кешенді тестілеу  – ұқсас пәндер блогы бойынша бір мезгілде өткізілетін емтихан нысаны;

Бланктік тестілеу  -  арнайы қағаз бланкілерде өткізілетін емтихан нысаны;

Сұрақ кітапшасы  - пәндер бойынша тест тапсырмаларын қамтиды;

Компьютерлік сыныптар  – кешенді тестілеуді өткізуге арналған, оқу орнының талаптарын қанағаттандыратын және бір жергілікті желіде жұмыс істейтін аудиториялар жиынтығы;

Бағдарламалық өнім – білім алушыларды тестілеуге арналған арнайы компьютерлік бағдарлама;

Апелляциялық комиссия отырысының хаттамасы – апелляцияға өтініш берген үміткерлердің баллының сандық өзгеруін растайтын арнайы құжат;

Тест – білім, білік және дағдылардың құрылымы мен деңгейін тиімді бағалауға мүмкіндік беретін белгілі бір нысаны мен мазмұны, қиындық дәрежесі бойынша сараланған жүйе;

Тест тапсырмасы  – таңдау үшін шарттан (сұрақтан) және жауаптар жиынтығынан тұратын тесттің ең аз құрамдас бірлігі; мазмұнның пәндік тазалығы, логикалық бірізділік, форманың дұрыстығы, тәуелсіздік, технологиялылық және тиімділік талаптарына жауап береді;

Тестілеудің / кешенді тестілеудің емтихан ведомосы  – тестілеуге немесе кешенді тестілеуге қатысқан білім алушылардың нәтижелерін көрсететін ведомость

Апелляция - бұл емтихан бағаларымен келіспейтіндігін білдіретін ресми жазбаша өтініш.

3. ТЕСТІЛЕУДІҢ МАҚСАТТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ

Осы технология компьютерлік және бланктік тестілеу әдісімен оқыту нысандарының қашықтықтан білім беру технологияларын қолдана отырып, күндізгі, сырттай, күндізгі/сырттай білім алушылардың қорытынды емтихандарын өткізу үшін пайдаланылады.

Қорытынды емтихандардың тесті / кешенді тесті бекітілген емтихан кестесіне сәйкес жүргізіледі.

Тестілеу тапсырмалары болып мыналар табылады:

 • білім алушылардың оқу жетістіктерін бағалауды жүзеге асыру;
 • білім алушылардың пәндер бойынша теориялық білім деңгейін айқындау, оқушылардың білуіне байланысты пәндер бойынша білім, білік және дағды сапасын бағалау;
 • ЖОО ұсынатын білім беру қызметтерінің сапасына салыстырмалы талдау жүргізу.

Мақсаттарға байланысты, тестілеу түрлері анықталады:

 • компьютерлік және бланктік тестілеу студенттерінің білімін ағымдағы бақылау;
 • студенттердің білімін межелік бақылау;
 • студенттердің білімін қорытынды бақылау;
 • ОЖСБ-ны дайындау және бітіруші курстарды мемлекеттік аттестаттау.

4. ТЕСТ ТАПСЫРМАЛАРЫНЫҢ БАНКІН ҚАЛЫПТАСТЫРУ

Осы талаптар компьютерлік тестілеу әдісімен оқыту нысандарының қашықтықтан білім беру технологияларын қолдана отырып, күндізгі, сырттай, күндізгі/сырттай білім алушылардың емтихандарын өткізу кезінде пайдаланылатын АКЗО және Платонус қолданбалы бағдарламаларының (1-қосымша) талаптары негізінде дайындалды.

Пән бойынша тест тапсырмаларына қойылатын талаптар:

 • Пән бойынша тест сұрақтары мемлекеттік білім беру стандартына сәйкес курстардың типтік және жұмыс бағдарламаларына сәйкес құрастырылады;
 • Тест сұрақтары жұмыс бағдарламасы бойынша бөлінген сағат санына сәйкес пайыздық қатынаста тақырыптар (модульдер, курс бөлімдері) бойынша бөлінуі тиіс;
 • Мемлекеттік, орыс және ағылшын тілдерінде білім алушылар үшін тест сұрақтары тиісінше мемлекеттік, орыс және ағылшын тілдерінде жасалады. Бір пәннің тест сұрақтарында мемлекеттік, орыс және ағылшын тілдерінде айырмашылыққа жол беріледі;
 • Тест сұрақтары жалпы қабылданған атаулар мен терминдерді қолдана отырып, шамадан тыс егжей-тегжейсіз қысқа болуы керек;
 • Тест тапсырмаларының форматы көптеген элементтерден тек бір элементті таңдауға мүмкіндік беретін дұрыс жауаптар жиынтығы бар жабық типке сәйкес келуі тиіс;
 • Тест тапсырмасы нақты тілде тұжырымдалған және тест тапсырмасының талаптарына тест тапсырушының қорытындысының анық еместігін болдырмайтын қысқаша пайымдау нысанында ұсынылуға тиіс;
 • Тест тапсырмаларының мазмұны оқытылатын пәннің түрлі бағыттары бойынша негізгі заңдар мен заңдылықтарды, процестерді, ұғымдарды, терминологияны, нақты материалды, ғылыми жетістіктердің теориялық және қолданбалы мәнін білуін бақылауға бағытталуы тиіс;
 • Тест тапсырмасының мазмұнында қайталанулар, қос терістеу және жаргон болмауы керек;
 • Тест тапсырмасының тұжырымы баяндау түрінде берілуі тиіс (бірнеше сөйлемнен тұратын сұрақтар алынып тасталады);
 • Тест тапсырмасының тұжырымдамасында императивті көңіл-күй болмауы керек (таңдаңыз, есептеңіз, көрсетіңіз және т. б.);
 • Жоғарыда айтылғандардың бәрі дұрыс, барлық жауаптар дұрыс емес және т. б. тұжырымдары бар сұрақтар қабылданбайды;
 • Тест тапсырмалары күрделіліктің әртүрлі деңгейіне ие болуы керек;
 • Тапсырмаларда көрінеу жалған жауаптар, шақыруды қамтитын жауаптар, сондай-ақ анық бөлінетін, оқшауланған жауаптар болмауға тиіс;
 • Студенттерден тест тапсырмаларының талаптары туралы толық қорытынды талап ететін тест тапсырмаларынан аулақ болу керек (керісінше "ұзақ" сұрақ және "қысқа" жауаптар жақсы);
 • Тест тапсырмасында жеке автордың субъективті пікірі немесе түсінігі көрсетілмеуі керек.

Тест тапсырмаларының банкіне (ТТБ) қойылатын талаптар

Пән бойынша тест тапсырмаларының банкі мынадай талаптарға жауап беруі тиіс:

 • ТТБ МЖМБС талаптарына сәйкес келуі және нақты білім беру бағдарламасының мақсаттарына енгізілген міндеттердің мазмұнымен айқындалуы тиіс;
 • Эксперименттік тексеруден өту, оның негізінде бағалаудың дұрыстығы мен нақтылығы көрсеткіштері айқындалады;
 • Жалпы білім беретін пәндер бойынша ТТБ сұрақтарының жалпы саны кемінде 120 сұрақтан тұруы тиіс;
 • Таңдау курсы және элективті пәндер бойынша ТТБ сұрақтарының жалпы саны кемінде 80 сұрақтан тұруы тиіс;
 • Кредиттегі пәннің үлес салмағына байланысты ТТБ тест сұрақтарының саны өзгертуге жатады:

Кредит саны

ООД

КпВ и ЭД

1

1

120

80

2

2

240

160

3

3

360

240

4

4

480

320

5

5

600

400

 
 • Тест сұрақтарын әзірлеуші және кафедра меңгерушісі сұрақтардың және оларға жауап нұсқаларының дұрыстығы, грамматикалық, синтаксистік, семантикалық және басқа қателер үшін жеке жауап береді.
 • Тест тапсырмаларын жасау, банкілерге сараптама жасау, тестілеуді өткізу (егер жұмыстың бұл түрі лауазымдық міндеттерде көзделмеген жағдайда) жөніндегі жұмысты АтМГУ-де тестілеуді ұйымдастыру және өткізу жөніндегі жұмыстардың көлемін есептеу үшін уақыт нормаларына сәйкес АтМГУ бөлімшелері (факультеттер) төлейді.
 • Тестілеуге арналған бағдарламалық жасақтаманы енгізумен және жаңартумен ақпараттық технология және білімді бақылау басқармасы (УИТиКЗ) айналысады.

Тест тапсырмаларының банкін (ТТБ) қалыптастыру рәсімі

Тест тапсырмаларының банкін емтихан сессиясына шығарылған барлық пәндер бойынша факультет кафедраларында оқу жоспарына сәйкес жетекші оқытушылар құрады.

Тест тапсырмаларының сапасын рецензиялауды факультеттің оқу-әдістемелік кеңесі шеңберінде жұмыс істейтін факультеттің аттестаттау комиссиясы жүргізеді. Аттестаттау комиссиясы ТТБ – ға Ұлттық тестілеу орталығы ұсынатын оқу жетістіктерін сырттай бағалау (бұдан әрі - ОЖСБ) және мемлекеттік аттестаттау тест тапсырмаларын қосымша енгізуге құқылы.

Аттестациялық комиссия рецензиялағаннан және сараптамадан өткеннен кейін ТТБ пән бойынша техникалық сараптамадан өту үшін АтМГУ ақпараттық технология және білімді бақылау басқармасына беріледі. Сараптама комиссиясы жұмысының қорытындысы бойынша ТТБ ажырамас бөлігі болып табылатын тест тапсырмаларын сараптау хаттамасы жасалады. Пән бойынша ТТБ-ның бір данасы кафедрада сақталады. Пән бойынша ТТБ-ның бір данасы оларды оқу процесінің бақылаушы құралы ретінде пайдалану туралы сараптама комиссиясының негізінде ақпараттық технология және білімді бақылау басқармасына беріледі. ақпараттық технология және білімді бақылау басқармасы автоматтандырылған режимде тест тапсырмалары пакеттерінің әдістемелік адекваттығына жанама бағалау жүргізеді.

ТТБ модульдер мен тақырыптар бойынша оқу пәнінің барлық бағдарламалық мәселелерін қамтиды. Бір пән бойынша тест тапсырмаларының банкінде бір кредитке кемінде 80 сұрақ болуы тиіс. Емтихан тестілерінің әрбір нұсқасы күндізгі оқу студенттері үшін 30 тапсырмадан тұруы тиіс, пәннің барлық модульдері бойынша сұрақтарды іріктеу негізінде бар сұрақтарды ротациялау жолымен қалыптастырылады.

 ТТБ сапасы мен олардың уақтылы дайындалуына авторлар, белгілі бір пән бойынша оқытуды жүзеге асыратын кафедра меңгерушісі, факультеттің аттестаттау комиссиясы және институттың сараптау комиссиясы жауапты болады.

Пән оқытушысы жыл сайын ТТБ түзетуді және толықтыруды жүзеге асырады. Пән бойынша ТТБ қайта қарау үшін негіз жұмыс бағдарламасындағы өзгерістер және емтихан нәтижелерін талдаудан алынған қорытындылар, сондай-ақ тест тапсырмаларының сапасын эксперименттік бағалау болып табылады. ТТБ-дағы өзгерістер әрбір оқу семестрінің сессиясы басталғанға дейін өткізілуі және факультеттің аттестаттау комиссиясымен келісілуі тиіс. Факультеттің аттестациялық комиссиясы факультет кафедралары оқитын барлық пәндер бойынша тест тапсырмаларының банктеріндегі өзгерістер туралы анықтаманы АТжБББ-на береді. Анықтамаға банкке енгізілетін өзгерістердің себептерінің қысқаша мазмұны қоса беріледі.

5. ТЕСТІЛЕУДІ ДАЙЫНДАУ ЖӘНЕ ӨТКІЗУ РӘСІМІ

Компьютерлік тестілеу негізінде емтиханды дайындау және өткізу рәсімі келесі кезеңдерді қамтиды:

 • тест тапсырмаларын дайындау және сараптау;
 • тест тапсырмаларының базасын құру;
 • тест тапсырмаларының қолданыстағы базасынан тестті компьютерлік дайындау;
 • тестілеу орнын дайындау: бағдарламалық өнімдер, компьютерлік сыныптар және аудиториялар;
 • сұрақ кітапшасын дайындау;
 • тестілеуді өткізу;
 • тестілеу нәтижелерін өңдеу;
 • тестілеу нәтижелерін енгізу;
 • офис регистраторға тестілеу хаттамаларын (тестілеудің емтихан ведомостарын) беру.

Тестілеу процедурасы келесі операцияларды орындау болып табылады:

 • білім алушыларды тестілеу орындарына отырғызу;
 • тестілеу тәртібімен және тестілеуді өткізу қағидаларымен танысу;
 • аудиторияларда тестілеу кезінде тәртіпке бақылауды жүзеге асыру;
 • аудитория бойынша кезекшінің білім алушының тестілеуге қатысу фактісін және тестілеу нәтижелерін қағаз жеткізгіште белгілеуі;
 • Компьютерлік тестілеу нәтижелерін енгізу тестілеуге бөлінген уақыт аяқталғаннан кейін немесе студенттің өзі тестілеуді өткізу уақытын сақтаған кезде автоматты түрде жүзеге асырылады.
 • Бланктік тестілеу нәтижелерін енгізу бағдарламалық құралдар базасында белгілі бір уақыт ішінде өңделгеннен кейін жүзеге асырылады.
 • Тестілеу нәтижелерін статистикалық өңдеу компьютердің көмегімен жүргізіледі. Тестілеу нәтижелерін статистикалық өңдеудің мәні емтихан алушының жауаптарын оның жауаптарын дұрыс жауаптардың кодтарымен салыстыру арқылы тексеру болып табылады, содан кейін осы Ереженің 6-тармағында белгіленген нормалармен салыстырылатын дұрыс жауаптардың саны анықталады.
 • Даулы мәселелерді Ереженің 10 тармағына сәйкес институт ректорының бұйрығымен тағайындалатын АтМГУ апелляциялық комиссиясы қарайды.

6. БІЛІМ АЛУШЫЛАРДЫҢ БІЛІМ ДЕҢГЕЙІН БАҒАЛАУ

Әрбір дұрыс жауап 1 балмен бағаланады. 30 сұрақ үшін пайыздық қатынаста-1 сұрақ 3,33% – ға тең; 20 сұрақ үшін-1 сұрақ 5% - ға тең. Қате жауап 0 баллмен бағаланады.

Білім деңгейін бағалау үшін келесі сәйкестік шкаласы қолданылады

Әріптік жүйе бойынша бағалау

Баллдың сандық баламасы

%-дық мазмұны

Дәстүрлі

жүйе бойынша бағалау

А

А-

4,0

3,67

95-100

90-94

Өте жақсы

В+

В

В-

3,33

3,0

2,67

85-89

80-84

75-79

Жақсы

С+

С

С-

D+

D

2,33

2,0

1,67

1,33

1,0

70-74

65-69

60-64

55-59

50-54

Қанағаттанарлық

F

0

0-49

Қанағаттанарлықсыз

 

7.БІЛІМ АЛУШЫЛАРДЫҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ

"АтМГУ" КеАҚ-да білім алушылардың құқықтары мен міндеттері Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасымен, институт Жарғысымен, институттың ішкі нормативтік құжаттарымен, білім беру қызметін ақылы көрсету шартымен, институт ректорының бұйрықтарымен реттеледі.

Тестілеу 90 минут бойы үзіліссіз өтеді. Студент отырғызу парағына қол қояды, осылайша оған сәйкес орынға отырғандығын растайды.

Студентке емтихан кезінде тыйым салынады:

 • тестілеу кезінде аудиториядан шығыңыз. Егер студент белгіленген уақыттан бұрын тестілеуді аяқтаса, ол компьютер залынан немесе аудиториядан кетуі мүмкін.
 • алдау парақтарын, ұялы байланыс құралдарын (пейджер, ұялы телефондар, құлаққаптар және т.б.) пайдалануға болмайды.

Тестілеу кезінде студентте ұялы телефон, шпаргалка анықталған жағдайда аудитория бойынша кезекшілер АТжБББ (УИТиКЗ) өкілін хабардар етеді, анықтау актісін жасайды, студентті тестілеуден шығару және тестілеу нәтижелерінің күшін жою туралы шешім қабылданады. Студенттің жұмысы "қанағаттанарлықсыз" деп бағаланады, емтихан ведомосына автоматты түрде енгізіледі және осы пәндер ақылы негізде қайта зерделенеді.

Білім алушылардың құқығы:

 • тест бойынша жауапты тұлғаға немесе факультет деканына тесттік емтиханға қатысты сұрақтар бойынша хабарласуға болады;
 • тестілеу нәтижесімен келіспеген жағдайда, Ережеге сәйкес апелляцияға өтініш беруге.

Білім алушылардың тестілеу кезінде құқығы жоқ:

 • тестілеу орны мен аудиторияны өздігінен өзгертуге;
 • оқу әдебиетін, анықтамалық материалдарды, конспектілерді, байланыс құралдарын және т. б. пайдалануға;
 • қатты сөйлесуге немесе жақын жерде отырған студенттерді алаңдатуға.
 • қатты сөйлесуге немесе жақын жерде отырған студенттерді алаңдатуға.

Білім алушылар міндетті:

 • емтиханға бекітілген кестеде көрсетілген уақыт шеңберінде келеді;
 • өзіңізбен бірге жеке басыңызды куәландыратын құжат (студенттік билет, сынақ кітапшасы, жеке куәлік) болуы қажет;
 • аудитория бойынша кезекшінің келуін тіркеу және кезекші көрсеткен орынға өту;
 • аудитория бойынша кезекшінің нұсқауларын ұстану тәртіпті болу және кезекшінің түсініктемелерін мұқият тыңдау.

Көрсетілген тармақтарды орындамаған жағдайда білім алушы тестілеуге жіберілмейді.

Егер білім алушы білім беру қызметтеріне ақы төлеу бойынша берешегіне байланысты пән бойынша қорытынды емтиханға жіберілмеген болса, факультет деканының өкімі негізінде қаржылық берешегін өтеген жағдайда ол аралық аттестаттау (емтихан сессиясы) кезеңі аяқталғаннан кейін ғана өткізіп алған емтиханды алғаш рет тапсыруға құқылы.

Егер білім алушы пән бойынша қорытынды емтиханға келмесе, факультет деканы өкімінің негізінде растау құжаттарын ұсынған жағдайда, ол аралық аттестаттау кезеңі (емтихан сессиясы) аяқталғаннан кейін ғана өткізіп алған емтиханды бастапқы тапсыруға құқылы.

8.АУДИТОРИЯ КЕЗЕКШІСІНІҢ ФУНКЦИЯЛАРЫ

Аудитория бойынша кезекшінің негізгі міндеті білім алушыларды тестілеу өткізу кезінде аудиторияда тәртіпті қамтамасыз ету болып табылады.

Аудитория бойынша кезекшіге мынадай функциялар жүктеледі:

 • аудиторияның емтиханға дайындығын тексеру (отыратын орындардың осы аудиторияға бөлінген студенттер санына сәйкестігі);
 • факультет деканатының өкілдерімен келісім бойынша студенттерді іске қосу, отырғызу және студенттердің жеке басын сәйкестендіру;
 • емтихандағы тәртіп ережелерін түсіндіру;
 • жауапты толтыру және бағдарламалық өніммен және жауап бланкілерімен жұмыс істеу ережелерін түсіндіру;
 • студенттердің орындалған жұмыстарын қабылдау;
 • білім алушылардың компьютерлік және бланктік тестілеуден өту фактісін және тестілеу нәтижелерін қағаз түрінде тіркеу;
 • кезекші өзіне сеніп тапсырылған аудиторияда тестілеуді өткізу рәсіміне жеке жауапты болады.

 

9. КОМПЬЮТЕРЛІК ЖӘНЕ БЛАНКТІК ТЕСТІЛЕУДІ ҰЙЫМДАСТЫРУ МЕН ӨТКІЗУДІ ҚАМТАМАСЫЗ ЕТЕТІН ИНСТИТУТ БӨЛІМШЕЛЕРІНІҢ ФУНКЦИЯЛАРЫ

          Тестілеуді ұйымдастыруды кафедралар, деканаттар, Ақпараттық технологиялар және білімді бақылау басқармасы және офис тіркеуші қамтамасыз етеді.

I. Оқу-әдістемелік басқарма:

 • Емтихандардың кестесін бекітуге академиялық мәселелер жөніндегі проректорға ұсынады және одан әрі деканаттар мен студенттерді хабардар етеді.
 • академиялық күнтізбені құрастырады:
 • студенттерден апелляцияға өтініш қабылдау және Ақпараттық технологиялар және білімді бақылау басқармасымен апелляцияны ұйымдастыру.

II. Факультет деканаттары:

 • тестілеуден өтуге жіберілген студенттердің тізімін Ақпараттық технологиялар және білімді бақылау басқармасына ұсынады:
 • белгіленген нормалар шеңберінде студенттердің тестілеуге келуін қамтамасыз етеді.

IIІ. Кафедралар:

 • студенттердің біліміне аралық, қорытынды бақылау жүргізуге өтінім береді;
 • оқу жоспарларының пәндері бойынша тест тапсырмаларының банкін әзірлеуді қамтамасыз етеді;
 • Ақпараттық технологиялар және білімді бақылау басқармасына тест тапсырмаларын ұсынады (қағаз және электронды нұсқалар);
 • тестілеу параметрлерін Ақпараттық технологиялар және білімді бақылау басқармасымен бірге орнатады;
 • тест тапсырмаларын жыл сайын қайта қарауды және жаңартуды қамтамасыз етеді.

IV. Офис-тіркеуші:

 • тестілеуді өткізу туралы ұсынысқа сәйкес оқу кестесіне тестілеу сеанстарын енгізеді;
 • сессия басталғанға дейін студенттерді емтиханға жіберу туралы өкім дайындайды;
 • Ақпараттық технологиялар және білімді бақылау басқармасынан емтихан ведомостарын қабылдау.

V. Ақпараттық технологиялар және білімді бақылау басқармасы:

 • ЖОО ішіндегі тестілеуді өткізу әдістемесін әзірлейді;
 • деректер базасына факультет және мамандық бөлінісінде тестілеу бағдарламасы (ТБ) мен студенттер контингентін (Т. А. Ә., топ) енгізуді қамтамасыз етеді;
 • кафедра оқытушыларының ұсыныстары бойынша тест тапсырмаларының мазмұнына өзгерістер енгізеді;
 • компьютерлік сыныптарда тестілеу әкімшілерінің жұмыс кестесін жасайды;
 • тестілеу жүйесінің жұмысын техникалық сүйемелдеуді қамтамасыз етеді;
 • деканаттар мен кафедралардың тестілеу өткізуге берген өтінімдері негізінде тестілеудің жалпы кестесін жасайды және тестілеу сеансын кестеге енгізуге ұсынады
 • тестілеу нәтижелерін өңдеуді жүзеге асырады
 • процесті бақылау аудиторияларда және одан тыс жерлерде тестілеу.

 

10.ТЕСТІЛЕУ ЖӘНЕ ЖАЗБАША ЕМТИХАН КЕЗІНДЕ КОМПЬЮТЕРЛІК КЛАСТАР МЕН АУДИТОРИЯЛАРДА ӨЗІН-ӨЗІ ҰСТАУ ЕРЕЖЕЛЕРІ

Институттың компьютерлік сыныптары мен аудиторияларында мыналарға тыйым салынады:

 • сыртқы киіммен және бас киіммен жүру;
 • тестілеу кезінде қатты сөйлесу, шулау, дәлізде жүру;
 • ұялы байланыс құралдарын пайдалану;
 • темекі шегу үшін арнайы бөлінген және жабдықталған орындардан басқа;
 • спирттік ішімдіктерді ішу, уытты және есірткі заттарды пайдалану;
 • әдепсіз лексиканы қолдану және басқа да қоғамға қарсы мінез-құлық көрсету.

11. БЛАНКІЛІК ТЕСТІЛЕУ НЫСАНЫНДА ЕМТИХАН ӨТКІЗУ КЕЗІНДЕ:

 • емтихандарды бланктік тестілеу нысанында өткізуді АТжБББ қызметкерлері ұйымдастырады;
 • білім алушылар емтихандардың бекітілген кестесіне және тиісті пән бойынша емтиханға жіберу туралы өкімге сәйкес емтиханға жіберіледі;
 • емтихан басталғанға дейін 15 минуттан артық кешігіп келген білім алушылар аралық аттестаттаудың ағымдағы кезеңінде осы пән бойынша емтихан тапсыруға жіберілмейді;
 • емтихан аудиторияларында емтихан өткізу кезінде міндеттеріне емтихан тапсыруға қойылатын талаптардың сақталуын бақылау кіретін академиялық мәселелер жөніндегі проректордың өкімімен тағайындалған кезекшілер болады;
 • білім алушыларды АТжБББ-ға өткізуді тиісті пән бойынша емтихан тапсыруға рұқсат беру туралы өкім негізінде тиісті деканаттардың қызметкерлері жүзеге асырады;
 • білім алушы емтиханға келген кезде оның жеке басын сәйкестендіретін құжатты ұсынуға міндетті, көрсетілген құжат болмаған кезде білім алушы аудиторияға жіберілмейді;
 • білім алушыларды тестілеуге арналған орындар бойынша отырғызуды АТжБББ қызметкерлері жүргізеді;
 • отырғаннан кейін білім алушы жауап беруге арналған бланк пен сұрақ кітапшасын алып, сұрақтарға жауап бере бастайды;
 • бір емтихан тапсыруға 45 минут беріледі, көрсетілген уақыт өткеннен кейін емтихан тапсыру тоқтатылады;
 • емтихан аяқталғаннан кейін жауап бланкісі АТжБББ-да өңдеуден өтеді, нәтижесі офис-тіркеушіге беріледі және электрондық-автоматтандырылған жүйеде тіркеледі;
 • әрбір дұрыс жауап 1 баллмен бағаланады. 30 сұрақ үшін пайыздық қатынаста-1 сұрақ 3,33% - ға тең. Қате жауап 0 баллмен бағаланады (0%);
 • білім алушы емтихан пәні бойынша ақпаратты қамтитын тыйым салынған анықтамалық материалдарды пайдалану, байланыс құралдарын пайдалану, сондай-ақ аудиторияда тәртіпті бұзу фактісі тіркелген жағдайда емтихан тапсырудан шеттетіледі және аудиториядан шығарылады, пән (пәндер блогы) бойынша емтихан нәтижелері жойылады;
 • білім алушыны аудиториядан шығару фактісі актімен ресімделеді, аралық аттестаттаудың ағымдағы кезеңінде емтиханды қайта тапсыруға жол берілмейді;
 • тестілеу нәтижесімен келіспеген жағдайда 13 тармаққа сәйкес апелляцияға өтініш беруге.

12. ЖАЗБАША ТҮРДЕ ЕМТИХАН ӨТКІЗУ КЕЗІНДЕ:

 • емтихандарды жазбаша түрде өткізуді АТжБББ қызметкерлері ұйымдастырады;
 • білім алушылар емтихандардың бекітілген кестесіне және тиісті пән бойынша емтиханға жіберу туралы өкімге сәйкес емтиханға жіберіледі;
 • емтихан басталғанға дейін 15 минуттан артық кешігіп келген білім алушылар аралық аттестаттаудың ағымдағы кезеңінде осы пән бойынша емтихан тапсыруға жіберілмейді;
 • емтихан аудиторияларында емтихан өткізу кезінде міндеттеріне емтихан тапсыруға қойылатын талаптардың сақталуын бақылау кіретін академиялық мәселелер жөніндегі проректордың өкімімен тағайындалған кезекшілер болады;
 • білім алушыларды аудиторияға кіргізуді тиісті пән бойынша емтихан тапсыруға рұқсат беру туралы өкімнің негізінде тиісті деканаттардың қызметкерлері жүзеге асырады;
 • білім алушы емтиханға келген кезде оның жеке басын сәйкестендіретін құжатты ұсынуға міндетті, көрсетілген құжат болмаған кезде білім алушы аудиторияға жіберілмейді;
 • емтихан уақытында білім алушыларды орындарға отырғызуды аудитория бойынша кезекшілер жүргізеді;/li>
 • отырғаннан кейін білім алушы осы пән бойынша сұрақтары бар билетті және жауап парағын алады;
 • әр билетте осы пән бойынша 3 сұрақтан және әрбір дұрыс жауап 33,33 баллға дейін бағаланады, барлығы 100 балл алады. Қате жауап 0 баллмен бағаланады
 • бір емтихан тапсыруға 90 минут беріледі, көрсетілген уақыт өткеннен кейін емтихан тапсыру тоқтатылады;
 • емтиханды жазбаша түрде өткізу кезінде жауап парағы институттағы білім алушылардың жазбаша жауаптарын кодтау регламентіне сәйкес кодтауға жатады;
 • жауаптар парағын тексергеннен кейін нәтижелер Платонус ААЖ-ға деректерді енгізу үшін офис тіркеушіге бір күн ішінде беріледі;
 • білім алушы емтихан пәні бойынша ақпаратты қамтитын тыйым салынған анықтамалық материалдарды пайдалану, байланыс құралдарын пайдалану, сондай-ақ аудиторияда тәртіпті бұзу фактісі тіркелген жағдайда емтихан тапсырудан шеттетіледі және аудиториядан шығарылады, пән (пәндер блогы) бойынша емтихан нәтижелері жойылады;
 • білім алушыны аудиториядан шығару фактісі актімен ресімделеді, аралық аттестаттаудың ағымдағы кезеңінде емтиханды қайта тапсыруға жол берілмейді;
 • тестілеу нәтижесімен келіспеген жағдайда 13-тармаққа сәйкес апелляцияға өтініш беруге.

13. АПЕЛЛЯЦИЯЯ

 1. . Тестілеу нәтижелерімен келіспеген білім алушылар емтихан нәтижесі жарияланғаннан кейін келесі күні сағат 18:00-ге дейін апелляциялық комиссияға өз қолымен жазған өтінішін береді.
 2. . Апелляциялық комиссия өтініштерді қарайды, хаттама жасау арқылы қабылданған шешімді қабылдайды және тіркейді. Комиссия тестік тапсырмалар мен студенттің сұрақнамасын АТжБББ-нан оның өкілі арқылы сұратуға құқылы.
 3. . Тест материалдарының сапасы мен дұрыстығы бойынша апелляция келіп түскен жағдайда міндетті түрде апелляцияға шығарылатын мәселелердің нөмірлері көрсетіледі.
 4.  Апелляцияны өткізу қорытындылары бойынша апелляциялық комиссия отырысы хаттамасының түпнұсқасы ОӘБ-да сақталады; тестілеу нәтижелерінің өзгеру фактісін растау үшін тіркеуші кеңсесі ОӘБ бастығы және мөрімен куәландырылған апелляциялық комиссия отырысы хаттамасынан үзінді көшірмені береді.
RU KK  EN