Ғылыми-зерттеу қызметі

«АтМГУ хабаршысы»

«С. Өтебаев атындағы Атырау Мұнай және газ университетінің хабаршысы» жорналының оқырмандары мен авторларына

«С.Өтебаева атындағы Атырау мұнай және газ университетінің хабаршысы» ғылыми журналы туралы анықтама Қазақстан Республикасының мәдениет, ақпарат және қоғамдық келісім министрлігінде тіркелген (08.11.2017 ж. № 16734-ж куәлігі), жазылуды ұйымдастыру үшін 75185 жазылу индексін бере отырып, «Қазпошта» АҚ каталогына енгізілген. Хабаршы Париж Кітап палатасында тіркелген және ISSN 1683 – 1675 халықаралық шифры бар. Журналдың шығуы әр тоқсанның соңғы айына келеді. Ғылыми тоқсан сайынғы басылым әлемдік ғылыми қоғамдастық елдерінің техникалық, қоғамдық – құқықтық, экономикалық және инновациялық даму мәселелеріне қызығушылық танытатын ғалымдарға, оқытушыларға, студенттерге, магистранттарға, докторанттарға, республикалық мемлекеттік және жергілікті басқару органдарының, қоғамдық ұйымдардың қызметкерлеріне, республика халқының барлық санаттарына арналған. Журналда жариялауға ғылыми-практикалық сипаттағы мақалалар мемлекеттік, орыс және ағылшын тілдерінде мынадай бағыттар бойынша қабылданады: техника және технологиялар; жаратылыстану ғылымдары; әлеуметтік-гуманитарлық ғылымдар; мұнай-газ кешеніндегі ақпараттық технологиялар, экономика, менеджмент. Сараптау комиссиясын жариялау және өту үшін материалдар әр тоқсанның соңғы айының 1 күніне дейін (1 наурыз, 1 маусым, 1 қыркүйек, 1 желтоқсан) қабылданады.


АВТОРЛАРҒА АРНАЛҒАН ЕРЕЖЕЛЕР

Редакциялық алқа авторлардан журналда жариялау үшін мақалалар дайындау кезінде мынадай ережелерді басшылыққа алуды сұрайды. Журналдағы жарияланымдарды орналастыру шарттары жариялау үшін қазақ, орыс және ағылшын тілдеріндегі іргелі және қолданбалы зерттеулердің нәтижелері жарияланатын жаратылыстану және техникалық ғылымдар саласындағы бұрын жарияланбаған проблемалық, шолу, дискуссиялық мақалалардан тұратын мақалалар қабылданады. Сонымен қатар рецензиялар, ғылыми өмір шежірелері және т.б. жарияланады. Мақалаларды ресімдеуге мынадай талаптар қойылады: әдебиеттер тізімін, кестелер мен сурет астындағы жазулары, аннотациялары бар суреттерді қоса алғанда, мақала көлемі баспа мәтінінің 15 бетінен аспауы тиіс. Техникалық бағыттар үшін мақаланың ең аз көлемі — 5 бет, жаратылыстну - 3 бет. Редакцияға мақаланың электронды нұсқасын басып шығаруға сәйкесінше толық ұсыну қажет. Файл атауы латын қарпіндегі бірінші автордың фамилиясымен басталуы керек (мысалы, Ivanov.doc (rtf)); мақала беттері нөмірленуі керек. ӘОЖ (әмбебап ондық жіктеу) бойынша коды көрсетіледі. Мәтін Word бағдарламасында кез-келген нұсқада терілуі керек, CD-де немесе басқа ортада ұсынылады немесе электрондық пошта арқылы жіберіледі vestnik@aogu.edu.kz. Мәтін қарпі — Times New Roman, өлшемі 12 пт, жоларалық интервал - жалғыз. Ені бойынша туралау. Азат жол — 1,25 см. жоғарғы жағы – 2, төменгі жағы – 2, сол жағы – 2, оң жағы – 2. Гарнитура қалыпты. Кестелерде, суреттерде, формулаларда символдарды, белгілерді белгілеуде әртүрлі оқулар болмауы тиіс. Суреттер анық, таза болуы тиіс. Мәтіндегі суреттер мен кестелерге сілтемелер болуы керек. Мәтінде формулалар саны минималды болуы керек. Формулалар тиісті редакторға терілуі керек (математикалық және химиялық формулалар үшін). Кестелердің атауы керек, оларда бос графиктердің болуына жол берілмейді. Шартты қысқартулар мен символдарды ескертпеде түсіндіру керек. Иллюстрациялық материалдар мынадай форматта ұсынылады: фотосуреттер, суреттер үшін – tiff немесе jepg (қара-ақ және әр-түрлі түстер үшін 300 dpi); графиктер, диаграммалар. Суреттің артқы жағында немесе оның астында автордың тегі, мақала атауы және сурет нөмірі көрсетіледі. Суреттер мәтін бойынша орналастырылуы мүмкін. Сурет астындағы қолдар мақаланың соңында жеке тізіммен беріледі. Мақаланың соңында қолжазбаға барлық авторлар қол қояды. Әдебиеттер тізімі 7.1-2003 МЕСТ-қа сәйкес рәсімделуі тиіс. «Библиографиялық жазба. Библиографиялық сипаттама. Құрастырудың жалпы талаптары мен ережелері». Мақала мәтініндегі дереккөздерге сілтемелер тек квадрат жақшада беріледі (дәйексөз келтірусіз [12], авторлық мәтінді дәйексөз немесе қайталау кезінде [12, 29-бет]). Мақаладағы сілтемелерді нөмірлеу әдебиеттер тізіміндегі дереккөздің реттік нөмірі бойынша жүргізіледі. Мұрағаттық материалдар тізімге енгізілмейді, оларға сілтемелер мәтінде дөңгелек жақшада орналастырылады. Мақалада электрондық ресурстардан немесе қашықтықтан қол жеткізуден (Интернеттен) алынған дереккөздерді пайдаланған кезде әдебиеттер тізімінде дереккөздің библиографиялық жазбасы және Интернеттегі толық желілік мекен-жайы бар желілік ресурсқа сілтеме келтіріледі. Мысалы (библиографиялық мәліметтер шартты): кітаптар үшін: авторлардың аты-жөні. Атауы. - Басылымның қайталануы туралы ақпарат. - Шығарылған орны: баспа, шыққан жылы. - Беттер саны. Мысалы: Ильин В. А., Позняк Э.Г. Сызықтық алгебра. — 3-ші басылым. — М.: Ғылым, 1984. — 294 б.

  • Журналдардағы мақалалар үшін: Авторлардың тегі мен аты-жөні. Мақала атауы // басылымның атауы. (Серия). - Шыққан жылы. - Том. - Нөмірі. - Беттер. Мысалы: Панчук Д.А., Садакбаева Ж. К., Пуклина Е. А. және т. б. О структуре межфазного слоя на границе. Металлическое покрытие – полимерная подложка // Ресейлік нанотехнологиялар. — 2009. — Т.4. — № 5-6. — Б.114-120. Конференция материалдары, Еңбек жинақтары және т.б.: авторлардың аты-жөні. Мақала атауы // басылымның атауы: басылымның түрі. - Шығарылған жылы, орны. - Том. - Нөмірі. - Беттер. Мысалы: Приходько Н.Г., Лесбаев Б.Т., Ченчик Д. И., Нажипкызы М., Мансуров З.А. Төмен қысым кезінде жалындағы көміртекті наноқұрылымдардың синтезі // VI Халықаралық симпозиум: Көміртекті материалдардың физикасы мен химиясы/ Наноинженерия. – Алматы, 2010. - С.135-138. Әдебиеттер тізімі мақала келтірілген тілде беріледі. Авторлар туралы мәліметтер қолжазбаға қоса беріледі: 1) мақала авторларының әрқайсысы туралы аты-жөні; ғылыми дәрежесі; ғылыми атағы; негізгі жұмыс орны; лауазымы; үй, қызметтік немесе ұялы телефондары көрсетілген анықтама; (редакциямен байланыс үшін); 2) магистранттар, аспиранттар және ізденушілер үшін — деканат және тақырып жетекшісі арқылы куәландырылған кафедра отырысы хаттамасынан үзінді; 3) авторлардың қайсысы сұрақтар қоюы керек екендігі туралы ақпарат жіберу. Редакцияға келіп түскен барлық мақалалар рецензияланады. Редакция мақаланың мағынасын бұрмаламайтын мәтінге редакторлық өзгерістер енгізу құқығын өзіне қалдырады. Мақалалар түсу шамасына қарай жарияланады.
Вестник АУНГ №1-2020

Вестник АУНГ №2-2020

RU KK  EN