Директорлар кеңесі

Директорлар кеңесі – «Сафи Өтебаев атындағы Атырау мұнай және газ университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамының басқару органы (бұдан әрі - Қоғам) болып табылады, бұл Заңда және Қоғам Жарғысында Жалғыз акционердің айрықша құзыретіне жатқызылған мәселелерді шешуден басқа, Қоғамның қызметіне жалпы басшылықты жүзеге асырады. Қоғамның Директорлар кеңесі өз өкілеттіктерін жүзеге асыра отырып, Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасының нормаларын, Қоғам Жарғысын, осы Ережені, Жалғыз акционердің шешімдерін басшылыққа алады.

 

RU KK  EN